Diabetes mellitus (type 1, type 2) & diabetic ketoacidosis (DKA)